Стереотип это в психологии определение

Стереотип это:

Стереотип У этого термина существуют и другие значения, см. Стереотип (значения).
Проблемы с содержанием статьи Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На странице обсуждения должны быть пояснения.

Стереоти́п (от др.-греч. στερεός — твёрдый, объёмный[1] + τύπος — отпечаток) изначально — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для печатных машин. В современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия стереотип, в зависимости от методологического направления научной школы.

В общем случае, стереотип — устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям, поступкам и т.д.

Содержание

 • 1 Западная традиция (У. Липпман)
  • 1.1 Экономия усилий
  • 1.2 Разметка мира
  • 1.3 Стереотипы и предрассудки
  • 1.4 Динамика стереотипов
  • 1.5 Половые стереотипы
 • 2 Советская традиция
 • 3 Примечания
 • 4 Литература
 • 5 См. также

Западная традиция (У. Липпман)

Обнаружили в стереотипах, а само понятие прочно вошло в обыденный язык[2].

Экономия усилий

Область построения стереотипов простирается от бредовых фантазий до осознанного использования учёными округлённых результатов вычислений. Вся человеческая культура — это, главным образом (в интерпретации Липпмана, разумеется) отбор, реорганизация, отслеживание разных моделей среды. То есть формирование стереотипов — это экономия собственных усилий, так как попытка увидеть все вещи заново и в подробностях, а не как типы и обобщения, утомительна, а для занятого человека практически обречена на провал. Дополнительно следует отметить случаи отказа от типизаций: в близком кругу нет способа подменить чем-либо индивидуализированное понимание или как-то сэкономить на нём. Те, кого мы любим и кем восхищаемся, в большинстве своем — это мужчины и женщины, знают скорее нас самих, а не классификацию, под которую нас можно подвести.

Разметка мира

Помимо экономии усилий, стереотипы, видимо, выполняют и ещё одну функцию: системы стереотипов могут служить ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего положения в обществе. Они представляют собой упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира. В ней удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть неполной, но это картина возможного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди и предметы занимают предназначенные им места и действуют ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома, мы составная часть его.

Поэтому неудивительно, что любое изменение стереотипов воспринимается как атака на основы мироздания. Это атака на основания нашего мира, и когда речь идет о серьёзных вещах, то нам на самом деле не так просто допустить, что существует какое-то различие между нашим личным миром и миром вообще.

Система стереотипов — не просто способ замены пышного разнообразия и беспорядочной реальности на упорядоченное представление о ней, только сокращенный и упрощенный путь восприятия. Стереотипы служат гарантией нашего самоуважения; проецируют во внешний мир осознание наших ценностей; защищают наше положение в обществе и наши права, а следовательно, стереотипы наполнены чувствами, предпочтениями, приязнью или неприязнью, ассоциируются со страхами, желаниями, влечениями, гордостью, надеждой. Объект, который активизирует стереотип, оценивается в связи с соответствующими эмоциями.

Стереотипы и предрассудки

Question book-4.svg В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 19 мая 2011.

В повседневной жизни именно предшествующее получению соответствующих данных (априорное) суждение содержит в себе вывод, который эти данные чаще всего и подтверждают. Справедливость, прощение, истина не входят в это суждение, ибо оно предшествует получению фактических данных. Предрассудок, конечно, может быть выявлен, учтен и доработан. Но так как срок жизни человека ограничен, тот должен за отпущенное ему время получить все сведения, необходимые для освоения обширной цивилизации, поэтому ему не обойтись без предрассудков.

В обыденном сознании и в средствах массовой коммуникации о стереотипах весьма распространено мнение как о исключительно отрицательном феномене. Во многом это связано с тем, что в мировой науке чаще всего изучались негативные стереотипы, например, подвергавшихся дискриминации этнических меньшинств. Однако стереотип бывает как отрицательным, так и положительным[3], поэтому необходимо разграничивать стереотип и предрассудки, которые бывают только негативными (в книге Гадамера Г. Г. "Истина и метод" удачно осуществлена апология предрассудков и показано, что предрассудки бывают и позитивными).

Динамика стереотипов

Стереотип начинает действовать ещё до того, как включается разум. Это накладывает специфический отпечаток на данные, которые воспринимаются нашими органами чувств ещё до того, как эти данные достигают рассудка. Ничто так не сопротивляется образованию или критике, как стереотип, так как он накладывает свой отпечаток на фактические данные в момент их восприятия.

В определённой степени внешние стимулы, особенно сказанные или напечатанные, активизируют некоторую часть системы стереотипов, так что непосредственное впечатление и ранее сложившееся мнение появляются в сознании одновременно.

В случаях когда опыт вступает в противоречие со стереотипом, возможен двоякий исход: если индивид уже утратил определённую гибкость или ему в силу какой-то значительной заинтересованности крайне неудобно менять свои стереотипы, он может проигнорировать это противоречие и счесть его исключением, подтверждающим правило, или найти какую-то ошибку, а затем забыть об этом событии. Но если он не утратил любопытства или способности думать, то новшество интегрируется в уже существующую картину мира и изменяет её.

Половые стереотипы

Основная статья: Гендерные стереотипы

Половые стереотипы — это социально разделяемые представления о личностных качествах и поведенческих моделях мужчин и женщин, а также о половой специфике социальных ролей.

Советская традиция

Схема стереотипа

В 1920—1930-е годы физиологическая школа И. П. Павлова активно занималась изучением феномена, названного Павловым «динамической стереотипией». В основу представления русской физиологической школы о стереотипе легла способность мозга фиксировать однотипные изменения среды и соответственно реагировать на эти изменения.

Определение динамического стереотипа (по И. П. Павлову) — слаженная уравновешенная система внутренних процессов больших полушарий, соответствующая внешней системе условных раздражителей. Отметим, что определение академика Павлова содержательно соответствует определению системности Э. А. Асратяна. Возможно привести и другое определение, где стереотип это цепь нервных следов от прежних раздражителей, срабатывающих, в отличие от условных и безусловных рефлексов, в отсутствие внешнего стимула[4].

Осознание необходимости концептуализации стереотипа пришло в ходе экспериментов по выработке условных рефлексов на чередующиеся через одинаковые паузы положительные и отрицательные звуковые и кожные раздражители. Выявленный эффект заключался в том, что после укрепления такой деятельности новые рефлексы вырабатывались очень быстро, а в ряде случаев возникали с первого же применения новых раздражителей, при этом воспроизводился ранее сформированный ритм возбуждения и торможения, соответствующий порядку применения положительных и отрицательных сигналов.

На изменение внешнего стереотипа мозг реагирует рядом характерных перестроек, которые отражаются в отдельных звеньях системы, во всей системе или, наконец, всей высшей нервной деятельности. Внешние изменения могут привести как к улучшению, так и к ухудшению протекания высших функций вплоть до развития глубокого невроза. Павлов обратил внимание, что «процессы установки стереотипа и нарушений его и есть субъективно разнообразные положительные и отрицательные чувства».

Содержательно связь между «динамической стереотипией» Павлова и стереотипами Липпмана представляется достаточно прозрачной (для обоих важно что стереотип это слепок окружающей реальности, позволяющий адаптироваться к многообразию), хотя различие подходов к изучению понятно: Липпман акцентирует внимание на социальности стереотипов и того, какое значение они играют в функционировании общества и общностей, а Павлов — на физиологии нервной деятельности.

Примечания

 1. Древнегреческо-русский словарь под ред. И. Х. Дворецкого. В 2 томах. — М., 1958. — На сегодняшний день самый объемный древнегреческо-русский словарь.
 2. Ослон А. Уолтер Липпман о стереотипах…
 3. Стереотип это не всегда нечто отрицательное
 4. Судаков К. В. Динамические стереотипы…

Литература

 • Липпман У. Общественное мнение /пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004
 • Судаков К. В. Динамические стереотипы, или Информационные отпечатки действительности. М.: ПЕР СЭ, 2002
 • Ослон А. Уолтер Липпман о стереотипах: выписки из книги «Общественное мнение» // Социальная реальность, 2006, № 4, C. 125—141.
 • Рябова, Т. Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследований / Т. Б. Рябова // Личность. Культура. Общество. — 2003. — Т. V. Вып. 1-2 (15-16).- С. 120—139.

См. также

 • Абстракция
 • Архетип
 • Гендерная роль
 • Социальная роль
 • Стереотип поведения
 • Этностереотип
Пси
Категории:
 • Стереотипы
 • Социальная психология
 • Социология культуры
 • Мышление
 • Социальная философия
 • Политическая философия
 • Аналитическая психология

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Стереотип (психологія)

Було запропоновано, щоб цю статтю або розділ було об'єднано з Стереотип соціальний, але, можливо, це варто додатково обговорити.

Стереот́ип (від дав.-грець. στερεός — твердий, об'ємний і τύπος — «відбиток»). Спочатку «стереотип» — метафора щодо мислення, що прийшла з друкарської справи, де стереотип — монолітна друкована форма, копія з типографського набору або кліше, використовувана для друкарських машин. В сучасній соціальній теорії та психології існують різні визначення поняття «Стереотип», залежно від методологічного напряму наукової школи.

Стереотип — усталене ставлення до подій, вироблене на основі порівняння їх з внутрішніми ідеалами.

Соціальний стереотип — це система економії ресурсів в процесі оцінювання моделей середовища.

Західна традиція (Волтер Ліппман)

Поняття «стереотип» в суспільно-політичний західний дискурс увійшло з легкої руки Волтера Ліппмана, яке він застосував в описі своєї оригінальної концепції громадської думки в 1922 р

Згідно з Ліппманом, можливо вивести наступне визначення: стереотип - це прийнятий в історичній спільності зразок сприйняття, фільтрації, інтерпретації інформації при розпізнаванні і впізнавання навколишнього світу, заснований на попередньому соціальному досвіді. Система стереотипів являє собою соціальну реальність.

Визначення Волтера Ліппмана володіє значним пізнавальним потенціалом для соціологів і соціальних психологів, тому що дозволяє проводити розрізнення між тим, що постає і, що представляють. Так, в 1999 році на конгресі Європейської асоціації експериментальної соціальної психології, що проходив в Оксфорді, з 33 симпозіумів 13 були сфокусовані на проблематиці стереотипів, упереджень і дискримінації. У своїй книзі «Громадська думка» Ліппман передбачив основні значення, які в подальшому дослідники виявили в стереотипах, а саме поняття міцно увійшло в повсякденний мову.

Економія зусиль

Область побудови стереотипів простягається від маревних фантазій до усвідомленого використання вченими округлених результатів обчислень. Вся людська культура — це, головним чином (в інтерпретації Ліппмана, зрозуміло) відбір, реорганізація, відстеження різних моделей середовища. Тобто формування стереотипів це економія власних зусиль, оскільки спроба побачити всі речі заново і в подробицях, а не як типи і узагальнення, втомлює, а для зайнятої людини практично приречена на провал. Додатково слід зазначити випадки відмови від типізації: у близькому колі немає способу підмінити чимось індивідуалізоване розуміння або якось заощадити на ньому. Ті, кого ми любимо і ким захоплюємося, в більшості своїй — це чоловіки і жінки, знають швидше нас самих, а не класифікацію, під яку нас можна підвести.

Розмітка світу

Крім економії зусиль, стереотипи, мабуть, виконують і ще одну функцію: системи стереотипів можуть служити ядром нашої особистої традиції, способом захисту нашого становища в суспільстві. Вони являють собою впорядковану, більш-менш несуперечливу картину світу. У ній зручно розмістилися наші звички, смаки, здібності, задоволення і надії. Стереотипна картина світу може бути неповною, але це картина можливого світу, до якого ми пристосувалися. У цьому світі люди і предмети займають призначені їм місця і діють очікуваним чином. Ми відчуваємо себе в цьому світі як вдома, ми складова частина його.

Тому не дивно, що будь-яка зміна стереотипів сприймається як атака на основи світобудови. Це атака на заснування нашого світу, і коли мова йде про серйозні речі, то нам насправді не так просто припустити, що існує якась відмінність між нашим особистим світом і світом взагалі.

Система стереотипів — не просто спосіб заміни пишної різноманітності і безладної реальності на впорядковане уявлення про неї, тільки скорочений і спрощений шлях сприйняття. Стереотипи є гарантією нашої самоповаги; проектують у зовнішній світ усвідомлення наших цінностей; захищають наше становище в суспільстві і наші права, а отже, стереотипи наповнені почуттями, уподобаннями, приязню або неприязню, асоціюються зі страхами, бажаннями, потягами, гордістю, надією. Об'єкт, який активізує стереотип, оцінюється в зв'язку з відповідними емоціями.

Стереотипи і забобони

У повсякденному житті саме попереднє отримання відповідних даних (апріорне) судження містить в собі висновок, що ці дані найчастіше і підтверджують. Справедливість, прощення, істина не входять в це судження, бо воно передує одержанню фактичних даних. Забобон, звичайно, може бути виявлений, врахований і доопрацьований. Але так як термін життя людини обмежений, той повинен за відпущений йому час отримати всі відомості, необхідні для освоєння великої цивілізації, тому йому не обійтися без забобонів. Якість його мислення і діяльності буде залежати від того, чи є ці забобони доброзичливими по відношенню до інших людей і ідей, збуджують вони швидше любов по відношенню до того, що явно сприймається як благо, або ненависть по відношенню до того, що не входить до їхнє уявлення про благо.

Динаміка стереотипів

Стереотип починає діяти ще до того, як вмикається розум. Це накладає специфічний відбиток на дані, які сприймаються нашими органами чуття ще до того, як ці дані досягають розуму. Ніщо так не чинить опір утворенню або критиці, як стереотип, так як він накладає свій відбиток на фактичні дані в момент їхнього сприйняття.

Певною мірою зовнішні стимули, особливо сказані або надруковані, активізують деяку частину системи стереотипів, так що безпосереднє враження і раніше сформовану думку з'являються у свідомості одночасно.

У випадках коли досвід вступає в протиріччя зі стереотипом, можливий двоякий результат: якщо індивід вже втратив певну гнучкість або йому в силу якоїсь значної зацікавленості вкрай незручно міняти свої стереотипи, він може проігнорувати цю суперечність і вважати його винятком, що підтверджує правило, або знайти якусь помилку, а потім забути про цю подію. Але якщо він не втратив цікавості або здатності думати, то нововведення інтегрується у вже існуючу картину світу і змінює її.

Ґендерні стереотипи

 • Ґендерний стереотип
 • Стереотипізація у мас-медіа
 • Етностереотип
 • Релігійний стереотип
 • Стереотипізація у мас-медіа

uk.wikipedia.org

Что такое "стереотип"?

Татьяна купцова

Cтереотип (греч. stereos + typos — «твердый» + «отпечаток» ) . Изначально «стереотип» — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для ротационной печати многотиражных изданий. В современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия «Стереотип» , в зависимости от методологического направления научной школы.
Стереотип - это устоявшееся отношение к происходящим событиям, выработанное на основе сравнения их с внутренними идеалами. Система стереотипов составляет - миропонимание.

Kristinochka the lady

Cтереотип (греч. stereos + typos — «твердый» + «отпечаток» ) . Изначально «стереотип» — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для ротационной печати многотиражных изданий. В современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия «Стереотип» , в зависимости от методологического направления научной школы.
Стереотип - это устоявшееся отношение к происходящим событиям, выработанное на основе сравнения их с внутренними идеалами. Система стереотипов составляет - миропонимание.

Карлыгаш

Определенное устойчивое мнение, отношение по отношению к фактам, событиям, людям, бытующее в обществе, группы людей, у отдельной личности. Стереотипы живучи, с ними трудно бороться. Например, мужской стереотип - баба дура, актерский - публика дура, женский - мужики сволочи, у правительства - народ быдло.

Анна польщикова

Стереоти́п (от др. -греч. στερεός — твёрдый, объёмный [1] + τύπος — отпечаток) изначально — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для печатных машин. В современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия стереотип, в зависимости от методологического направления научной школы.
В общем случае, стереотип — устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям, поступкам и т. д.
Содержание [убрать]
1Западная традиция (У. Липпман)
1.1Экономия усилий
1.2Разметка мира
1.3Стереотипы и предрассудки
1.4Динамика стереотипов
1.5Гендерные стереотипы
2Советская традиция
3Примечания
4Литература
5См. также
Западная традиция (У. Липпман) [править | править вики-текст]
Понятие «стереотип» в общественно-политический западный дискурс вошло с лёгкой руки Уолтера Липпмана, которое он применил в описании своей оригинальной концепции общественного мнения в 1922 г.
Согласно Липпману, возможно вывести следующее определение: стереотип — это принятый в исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте. Система стереотипов представляет собой социальную реальность.
Определение Уолтера Липпмана обладает значительным познавательным потенциалом для социологов и социальных психологов, т. к. позволяет проводить различение между тем, что предстаёт и, что представляют. Так, в 1999 году на конгрессе Европейской ассоциации экспериментальной социальной психологии, проходившем в Оксфорде, из 33 симпозиумов 13 были сфокусированы на проблематике стереотипов, предубеждений и дискриминации. В своей книге «Общественное мнение» Липпман предвосхитил основные смыслы, которые в дальнейшем исследователи обнаружили в стереотипах, а само понятие прочно вошло в обыденный язык.
Экономия усилий [править | править вики-текст]
Область построения стереотипов простирается от бредовых фантазий до осознанного использования учёными округлённых результатов вычислений. Вся человеческая культура — это, главным образом (в интерпретации Липпмана, разумеется) отбор, реорганизация, отслеживание разных моделей среды. То есть формирование стереотипов — это экономия собственных усилий, так как попытка увидеть все вещи заново и в подробностях, а не как типы и обобщения, утомительна, а для занятого человека практически обречена на провал.
Разметка мира [править | править вики-текст]
Помимо экономии усилий, стереотипы, видимо, выполняют и ещё одну функцию: системы стереотипов могут служить ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего положения в обществе. Они представляют собой упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира. В ней удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть неполной, но это картина возможного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди и предметы занимают предназначенные им места и действуют ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома, мы составная часть его.
Поэтому неудивительно, что любое изменение стереотипов воспринимается как атака на основы мироздания. Это атака на основания нашего мира, и когда речь идёт о серьёзных вещах, то нам на самом деле не так просто допустить, что существует какое-то различие между нашим личным миром и миром вообще.
Система стереотипо

Evgeniya titova

Стереоти́п изначально — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для печатных машин.

Владимир помошников

тереотип (греч. stereos + typos — «твердый» + «отпечаток» ) . Изначально «стереотип» — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для ротационной печати многотиражных изданий. В современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия «Стереотип» , в зависимости от методологического направления научной школы.

Никита завалишин

Cтереотип (греч. stereos + typos — «твердый» + «отпечаток» ) . Изначально «стереотип» — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише, используемая для ротационной печати многотиражных изданий. В современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия «Стереотип» , в зависимости от методологического направления научной школы.
Стереотип - это устоявшееся отношение к происходящим событиям, выработанное на основе сравнения их с внутренними идеалами. Система стереотипов составляет - миропонимание.

Дима мишуров

Стереотип – относительно устойчивый и упрощенный образ социальной группы, человека, события или явления. Стереотип, как готовая схема восприятия, позволяет человеку сократить время реагирования на изменяющиеся условия окружающего мира. Но в то же время, стереотип может препятствовать возникновению новых мыслей и представлений. У каждого народа, каждой нации есть свои собственные стереотипные представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры. Характерный пример стереотипа – представление русских о чукчах или французов – о бельгийцах.

Что такое стереотип?

Vlada

Стереотип, понятие, которое имеет несколько значений. Вот, например, стереотип мышления. Общее понятие поведения, правила и законы, которые якобы надо соблюдать. Предвзятое отношение всего общества к чему либо. Пример из жизни, мужу 25 лет, жене 40 лет. Какой стереотип у общества? Это не хорошо, скорее всего брак по расчёту. Неписанное правило, которое необходимо соблюдать.

Ещё стереотип - это монолитная пластина, которая используется в многотиражной печати, копия печатной формы. Так что стереотип - это и вполне конкретный предмет, и в своём роде философское понятие.

Mb78

Стереотип

Стереотип - это сложившееся закостенелое мнение человека о каком-то предмете или явлении.

Если человек видит что-то, что не укладывается в его представление о мире, происходит так называемая ломка стереотипов.

Например почти у всех людей есть сложившееся мнение, что человек летать не умеет и если кто-то скажет, что умеет летать, ему скорее всего не поверят.

А если человек и вправду увидит, что люди летают без приспособлений, то у него наступит ломка стереотипов и сформируется новый стереотип: человек умеет летать, потому, что я это видел.

Бывает также битва стереотипов.

К примеру если алкаш скажет, что умеет летать, ему никто не поверит, только скажут: Иди, проспись.

А если то же самое скажет авторитетный человек, скажем Эйнштейн, то у человека может начаться битва стереотипов. Первый стереотип - это то, что: человек не умеет летать. А второй стереотип: такой серьёзный учёный не будет просто так говорить. Если сказал, значит что-то узнал путём опытов.

И в человеке начинает закрадываться сомнение, два этих стереотипа начинают мериться друг с другом силой.

Sensor

Стереотип - это устойчивое, категоричное общественное мнение о чем-либо. В каждом времени, в каждой эпохе свои стереотипы. Например, в советское время был стереотип, что Бога нет. В 90-е годы этот стереотип был разрушен, и теперь даже самые закоренелые атеисты задумываются: " А кто его знает?". Идти на поводу у стереотипов не всегда правильно. В любом вопросе лучше дойти до истины самому и всегда оставлять немного места для сомнений.

Асюшка

Мыслить стереотипами - это мыслить стандартно, без попыток сделать шаг влево или вправо. Избитое, шаблонное мышление. Человеку со стереотипным мышлением не свойственна гибкость ума.

Не скажу, что стереотипы - это всегда плохо, нет, в них есть большая доля разумного, но надо позволять себе отклоняться от стандартов, хотя бы в мелочах.

Elearner

Что такое стереотип

Стереотип - это нечто избитое, шаблонное, лишенное оригинальности.

Стереотип также - типографская печатная форма (клише).

Динамический стереотип - в психологии понятие, имеющее отношение к образованию условного рефлекса.

Социальный стереотип - мнение. Убеждение той или иной социальной среды.

Elenaaa

Стереотип - это устойчивое представление о чем-либо. Как правило стереотип формируется в течение долгого времени, но представляет собой достаточно однобокое, поверхностное понимание сути проблемы, а в ряде случаев, ошибочное. По сути это образ предмета (явления), а не сам предмет (явление).

Стэлс

Стереотип, это сложносоставное слово от "стерео" - два, повторяющийся, синхронный, один в один, "тип" - образец, элемент. Вместе получается что стереотип это "повторяющийся элемент" или явление.

Например стереотип поведения - означает поведение одинаковое с каким то ранее бывшим.

Elena-kh

Стереотип - это шаблон. Устоявшееся мнение среди народа, людей, которое сложно разрушить. На мой взгляд, в какой-то степени является признаком упрямости, когда человек не может сделать ни шаг влево, ни шаг вправо, а думает так и только так.

bolshoyvopros.ru

ЛогВики